MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ NGÀNH HỌC QUẢN LÝ VĂN HÓA Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

       Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng trên mọi lĩnh vực, đối với Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, phát triển văn hóa được coi như một cứu cánh, khi mà sự gia tăng của các giá trị kinh tế có thể mang lại sự thịnh vượng vật chất nhưng không phải hoàn toàn mang lại cho con người và xã hội hạnh phúc bởi sự mai một của những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Chính vì vậy, từ cuối thế kỷ XX, Liên hợp quốc (UN) đã phát động “Thập kỷ văn hóa vì sự phát triển”(1987 – 1996). UNESCO cũng  đi tiên phong trong việc soạn thảo những tuyên bố, công ước để bảo đảm sự phát triển văn hóa trên thế giới đi đúng hướng, không bị các giá trị kinh tế thị trường làm sai lệch.

            Nhận thức sâu sắc giá trị của văn hóa trong quá trình phát triển, trong công cuộc đổi mới hiện nay,  Đảng ta xác định tiến hành đồng bộ và gắn kết chặt chẽ ba lĩnh vực: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt cùng với việc xây dựng văn hóa với vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực nhằm tạo nên sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của đất nước. Trong đó, nội dung xây dựng văn hóa được xác định: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, một định hướng quan trọng để đất nước phát triển bền vững.

            Ở bình diện vĩ mô, quản lý văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng lâu dài cho sự phát triển văn hóa của một quốc gia. Xét ở bình diện vi mô, những định hướng đúng đắn của quản lý văn hóa sẽ giúp cho các hoạt động văn hóa ở các địa phương, các vùng, miền thuận tiện hơn, tránh được sự lúng túng và tùy tiện trong việc thực thi các chính sách về văn hóa của Đảng và Nhà nước.

            Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra đòi hỏi ngày càng cao đối với đội ngũ nhân lực làm công tác văn hóa và quản lý văn hóa. Để đáp ứng yêu cầu đó,  năm 2004, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định cho phép Trường CĐ VHNT Nghệ An mở mã ngành đào tạo Cử nhân Quản lý văn hóa.

            Ngành Quản lý văn hóa do Khoa Nghiệp Vụ Văn hóa và Du lịch quản lý,  có chức năng đào tạo Cử nhân ngành Quản lý Văn hóa. Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ có đủ khối kiến thức và các kỹ năng chuyên ngành như:  quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước; kỹ năng nghiên cứu, đề xuất các chính sách văn hóa; kỹ năng quản lý, điều hành các tổ chức văn hóa; kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở các cấp..., đáp ứng yêu cầu của xã hội và đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

            Chương trình đào tạo của ngành Quản lý văn hóa của Trường CĐ VHNT Nghệ An được xây dựng trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc chương trình của nhiều trường đại học lớn ở Việt Nam như Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường  Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Chương trình đào tạo được triển khai trong 3 năm. Cùng với phần lý thuyết được học tại trường, người học sẽ được đi thực tế, thực hành, thực tập tại các cơ sở văn hóa và các cơ quan, đơn vị quản lý văn hóa, nghệ thuật (Năm thứ hai và năm thứ ba). Ngoài ra, trong quá trình học tập, người học sẽ được tham dự các lớp tập huấn về các kỹ năng mềm như thuyết trình, báo cáo viên, MC... để thuận lợi hơn trong quá trình tuyển dụng và làm việc sau này.

            Nền văn hóa của một quốc gia nằm trong trái tim và tâm hồn của nhân dân. Văn hóa với những giá trị truyền thống là cốt lõi để dân tộc hội nhập mà không bị biến mất trong sự phát triển chung của nhân loại. Văn hóa chính là bệ đỡ của bất cứ dân tộc nào muốn phát triển đến tầm cao mới của thời đại. Đội ngũ những người làm công tác văn hóa và quản lý văn hóa mang trong trái tim mình tình yêu và trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc, để đến với trái tim của mọi người cùng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc.

            Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An có lịch sử 50 xây dựng và trưởng thành, nhà trường có bề dày và kinh nghiệm trong đào tạo lĩnh vực quản lý văn hóa. Trong quá trình đào tạo, nhà trường luôn chú trọng đến việc xây dựng chương trình mang tính liên thông. Sau khi học trình độ cao đẳng ở nhà trường, người học có thể học liên thông lên trình độ đại học ở nhà trường hoặc các trường đại học khác. Đến nay, nhà trường đã cung cấp cho tỉnh nhà và khu vực hàng nghìn cử nhân ngành quản lý văn hóa, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương.

            Hãy đến với Ngành Quản lý văn hóa của chúng tôi để các bạn có thể thỏa mãn ước mơ trở thành một cán bộ chuyên quản lý lĩnh vực văn hóa và làm công tác văn hóa cơ sở.

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an