Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII

Sáng ngày 30/8/2017, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (NQTW 3) khóa VIII về thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội nghị có sự tham dự của Ban giám hiệu nhà trường, trưởng phó các đơn vị, bí thư đoàn thanh niên, Chi đoàn CBGV. Đồng chí Nguyễn Văn Trung, cán bộ của Ban tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Th.S Lê Vũ Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (NQTW 3) khóa VIII về thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở Trường Cao đẳng VHNT Nghệ An.  

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của nhà trường cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Trong những năm qua, công tác đánh giá cán bộ luôn được Đảng ủy, Ban giám hiệu quan tâm, nâng dần chất lượng, hiệu quả, từng bước sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, nhất là từ khi có NQ TW 3 (khóa VIII)  và các văn bản hướng dẫn của tỉnh về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Trong đó, đã chú trọng lấy tiêu chí đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; hiệu quả, trách nhiệm công việc và ý thức tổ chức kỷ luật làm căn cứ chủ yếu để đánh giá.

Về phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, kết hợp đánh giá cán bộ, viên chức với phân loại đảng viên.

- Về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ gắn với phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng, phát huy nhân tài:

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng dài hạn, hàng năm. Đề ra chỉ tiêu cán bộ, giảng viên trẻ trong độ tuổi đi học phải đăng ký bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; tất cả cán bộ giảng viên chưa qua đào tạo sau đại học phải đăng ký học Cao học và NCS theo từng năm. Cử những cán bộ trong quy hoạch đi học các lớp quản lý trung cấp, cao cấp chính trị.

Đảng ủy, Ban giám hiệu quan tâm việc phát hiện thu hút các cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, sinh viên giỏi ở các trung tâm đào tạo nghệ thuật có uy tín về làm cán bộ, giảng viên của trường.

- Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ:

Thời gian qua, đã trình UBND tỉnh bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 01 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng, bổ nhiệm 09 trưởng phòng, khoa; bổ nhiệm lại 7 Trưởng phòng, khoa, Trung tâm; bổ nhiệm 07 Phó Trưởng khoa phòng Trung tâm, bổ nhiệm lại 02  Phó Trưởng khoa phòng Trung tâm. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình, quy định theo Quyết định số 57 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 66 về quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

- Về quy hoạch cán bộ: Hàng năm, đều xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ cho các chức danh lãnh đạo trong toàn trường. Việc xây dựng quy hoạch được tiến hành dân chủ, công khai từ cơ sở (tổ chức bước một trong quần chúng các đơn vị và bước hai trong Chi bộ Đảng của đơn vị) đối với quy hoạch cho đơn vị. Căn cứ vào kết quả giới thiệu của từng đơn vị, Đảng ủy, Ban giám hiệu họp thống nhất đưa cán bộ vào quy hoạch một cách chặt chẽ, thực hiện quy hoạch 2 - 3 cán bộ cho một chức danh và 2 -3 chức danh cho 01 cán bộ - tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm trong đội ngũ cán bộ cốt cán của trường.

- Về tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ: Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu biên chế.

Để tiếp tục thực hiện tốt NQTW 3 trong thời gian tới, Đảng ủy nhà trường đề ra một số mục tiêu và giải pháp như: tiếp tục nâng cao trình độ quản lý, kinh nghiệm và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ quản lý; xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên đủ về số lượng, có phẩm chất và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Xây dựng cơ chế đào tạo, thu hút cán bộ có tài năng nghệ thuật; có chế độ đãi ngộ đặc thù cho CBGV đi học Tiến sỹ chuyên ngành nghệ thuật; Có chế độ đãi ngộ, khuyến khích và tạo môi trường làm việc, học thuật thuận lợi cho đội ngũ cán bộ giảng viên tuyển dụng, thu hút cán bộ có trình độ cao. Tại Hội nghị, Đảng ủy Trường CĐ VHNT Nghệ An có một số kiến nghị về việc tiếp tục được UBND tỉnh có cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí cho giảng viên học tập nâng cao trình độ TS đối với một số chuyên ngành đặc thù.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Đảng ủy Trường CĐ VHNT Nghệ An về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQTW 3 và công tác cán bộ trong Đảng bộ. Bổ sung thêm một số kết quả mà BGH và tập th cán bộ, giáo viên nhà trường đã đạt được trong thực hiện NQTW 3; thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong Trường CĐ VHNT Nghệ An những năm qua; những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện NQTW 3. Đồng thời, đề xuất, bổ sung những chủ trương, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ, thực tế tại nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trung - đại diện Ban tổ chức tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, BGH Trường CĐ VHNT Nghệ An quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, phải coi đây là khâu then chốt giúp nhà trường hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức, có kế hoạch xây dựng cán bộ nguồn cho tỉnh; công khai, minh bạch công tác giảng dạy, luân chuyển cán bộ để tạo sự thống nhất trong nội bộ nhà trường. Nhà trường phải gắn việc quy hoạch cán bộ và việc đào tạo cán bộ.

 

Phát biểu tổng kết hội nghị, PGS.TS. Phan Mậu Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn những ý kiến đóng góp của đ/c Nguyễn Văn Trung và các ý kiến của cán bộ trong nhà trường. PGS.TS. Phan Mậu Cảnh đã khái quát tình hình phát triển của nhà trường hiện nay và nhấn mạnh những giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên toàn trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và lãng phí.

 

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an