Cơ cấu tổ chức

  • Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân
    Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân

    Đảng đã lãnh đạo nhân dân và dân tộc ta làm nên những bước ngoặt lớn, những kỳ tích, làm thay đổi số phận của cả một dân tộc, mở ra triển vọng tốt đẹp cho cuộc sống của nhân dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh – thời đại của Độc lập dân tộc và CNXH.

    Xem thêm
 1  

Tin tức nổi bật