NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

            Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2016, sáng nay, ngày 25 tháng 11 năm 2016, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của TH.S. Nguyễn Thị Nguyệt, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

Hội đồng đã nghe Th.S Nguyễn Thị Nguyệt, Chủ nhiệm đề tài - trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu, biên soạn giáo trình điện tử Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

            Môn tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học bắt buộc chung. Sau khi học xong môn học này, người học sẽ có ý thức trong việc vận dụng những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn. Nội dung của môn học bao gồm 8 chương trình bày những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu của môn học và trong mỗi chương sẽ trình bày những nội dung cơ bản theo mục tiêu của từng chương.

            Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên năm thứ 2 học kỳ 1  trong chương trình đào tạo các ngành học trình độ cao đẳng, cụ thể: các chương đó là:

- Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tư tưởng Hồ Chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

- Tư tưởng Hồ Chí minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

           

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét về những ưu điểm, những kết quả mà giáo trình đạt được đồng thời khẳng định giáo trình đã được biên soạn nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao, là tài liệu có giá trị tham khảo tốt cho nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên trong nghiên cứu, giảng dạy văn hóa và văn hóa học. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của giáo trình như tính cân đối, hài hòa giữa các chương…

            Th.S Nguyễn Thị Nguyệt đã trả lời, làm sáng tỏ những vấn đề mà Hội đồng yêu cầu, đồng thời trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, xác đáng của các thành viên Hội đồng nghiêm thu đã chỉ ra, giúp tác giả  tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để giáo trình có chất lượng tốt hơn.

            Hội đồng bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt loại tốt. Kết luận phiên nghiệm thu, Th.S Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của giáo trình. Th.S Phạm Thị Hòa yêu cầu tác giả tiếp thu đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện giáo trình đạt chất lượng cao hơn và sớm đưa vào thực hiện, phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật