Quyết định Vv hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT

--------------------

Số:        /2016/QĐ-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Vinh, ngày       tháng     năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2015 – 2016

đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT/BGD&ĐT-BTC ngày 15/10/2014  của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg  ngày 11/11/2013 của Thủ tường Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

- Xét đề nghị của Phòng công tác HSSV.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2015 - 2016 cho 11 học sinh, sinh viên (Có danh sách kèm theo) tổng số tiền là 37.950.000 đ (Ba  mươi bảy triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

Điều 2: Các ông, bà trưởng, phó các Phòng Công tác HSSV, Tài vụ - kế toán và các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG                 

- Như điều 2;                                                                          (Đã ký)

- Lưu.                                                                        PGS.TS Phan Mậu Cảnh

 

Bài viết mới