Quyết định vv thực hiện chế độ chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù học kỳ II năm học 2015 - 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chế độ chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù học kỳ II năm học 2015 - 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An;

- Căn cứ Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg, ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa nghệ thuật;

- Xét đề nghị của Phòng công tác HSSV.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp tiền chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù học kỳ II, năm học 2015 - 2016 cho 57 học sinh, sinh viên (Có danh sách kèm theo) tổng số tiền là 35.190.000 đ (Ba mươi lăm triệu một trăm chín mươi ngàn đồng).

Điều 2: Các ông, bà trưởng, Phòng Công tác HSSV, Tài vụ - kế toán và các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.                                                                                                                                                                                                                                                           

Nơi nhận:                                                                       

- Như điều 2;

- Lưu.                                                                      

Bài viết mới