THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2024 - ĐỢT THI CHÍNH THỨC

/1. SƠ ĐỒ PHÒNG THI NĂM 2024.pdf

/2. QUY TRÌNH DỰ THI NĂNG KHIẾU 2024.pdf

3. DANH SÁCH DỰ THI CÁC NGÀNH:

/CAO ĐẲNG THANH NHẠC - SÁNG.pdf

/CAO ĐẲNG BIỂU DIỄN NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY - SÁNG.pdf

/CAO ĐẲNG HỘI HOẠ- P.5.113 - CẢ NGÀY.pdf

/TRUNG CẤP BD NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY- HỆ 3 NĂM- SÁNG.pdf

/TRUNG CẤP BD NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY- HỆ 3 NĂM - CHIỀU.pdf

/TRUNG CẤP BD NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY - HỆ 6 NĂM - SÁNG.pdf

/TRUNG CẤP BD NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY - HỆ 6 NĂM - CHIỀU.pdf

/TRUNG CẤP BD NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG - HỆ 6 NĂM - SÁNG .pdf

/TRUNG CẤP BD NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG - HỆ 3 NĂM - SÁNG.pdf

/TRUNG CẤP THANH NHẠC - SÁNG.pdf

/TRUNG CẤP MÚA  -HỆ 6 NĂM - SÁNG.pdf

/TRUNG CẤP MÚA - HỆ 6 NĂM - CHIỀU.pdf

/TRUNG CẤP MÚA - HỆ 2 NĂM.pdf

/TRUNG CẤP MÚA - HỆ 3 NĂM - SÁNG.pdf

/TRUNG CẤP MÚA - HỆ VB2 - SÁNG.pdf

/TRUNG CẤP HỘI HOẠ - HỆ 3 NĂM- P.5.112- CẢ NGÀY.pdf

/TRUNG CẤP HỘI HOẠ - HỆ 3 NĂM - P.5.113- CẢ NGÀY.pdf

/TRUNG CẤP HỘI HOẠ - HỆ 6 NĂM- PHÒNG THỰC HÀNH MỸ THUẬT- CẢ NGÀY.pdf

Bài viết mới