THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ XÉT TUYỂN THẲNG KỲ THI CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2023 - ĐỢT 2

Danh sách ĐIỂM THI VÀ XÉT TUYỂN THẲNG của thí sinh xem chi tiết theo từng ngành:

/CĐ THANH NHẠC.pdf

/CĐ BDNCPT.pdf

/TC BDNCPT - HỆ 3 NĂM.pdf

/TC BDNCPT - HỆ 6 NĂM.pdf

/TC BDNCTT - HỆ 3 NĂM.pdf

/TC BDNCTT - HỆ 6 NĂM.pdf

/TC DÂN CA.pdf

/TC HỘI HOẠ - HỆ 3 NĂM.pdf

/TC HỘI HOẠ - HỆ 6 NĂM.pdf

/TC MÚA - HỆ 3 NĂM.pdf

/TC MÚA - HỆ 6 NĂM.pdf

/TC MÚA - HỆ VB2.pdf

/TC THANH NHẠC.pdf

/TC MÚA - HỆ 6 NĂM (XÉT TUYỂN THẲNG).pdf

/TC THANH NHẠC (XÉT TUYỂN THẲNG).pdf

Bài viết mới