KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2022

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp năm 2022

/Chi tiết xem tệp đính kèm

Bài viết mới