Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống cho đoàn viên trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An cũng như các trường đại học, cao đẳng trong cả nước là một trong những nội dung quan trọng của công tác đào tạo, nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đoàn viên, bồi dưỡng cho đoàn viên về lý tưởng cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực xã hội, góp phần hình thành nhân cách lối sống cho học sinh, sinh viên theo mục tiêu giáo dục toàn diện của Đảng và Nhà nước ta.

Nhận thức rõ nhiệm vụ vẻ vang và quan trọng đó, Đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An trong những nhiệm kỳ qua đã rất chú trọng đến công tác này và đã đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng với các hình thức phong phú và đa dạng như:  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức các buổi tọa đàm về trách nhiệm của các cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên; Tổ chức các Hội thi như: hội thi thanh niên với văn hóa giao thông...; Tổ chức các hoạt động tình nguyện như: hiến máu nhân đạo; tham gia phát quang được nhiều km đường giao thông liên thôn, bản; san lấp mặt bằng, nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng, triển khai xây dựng các khu vui chơi cho các em thiếu nhi, biểu diễn văn hóa, văn nghệ cho nhân dân… tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương; Thăm và phát quà cho người già và học sinh nghèo vượt khó tại xã Cắm Muộn- Huyện quế Phong, Nghệ An; thường xuyên tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các đoàn viên, thanh niên khó khăn, ủng hộ đồng bào Miền Trung lũ lụt… qua đó giáo dục, rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên ý thức đạo đức tích cực trong cuộc sống.

Đoàn Trường Thăm và Phát quà tại xã Cắm Muộn

Hành hương về với khu di tích lịch sử Kim liên- Nam Đàn

Tham gia tình nguyện tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống cho đoàn viên sinh viên trong thời gian tới; phát huy các thành quả đã đạt được trong những nhiệm kỳ qua, Đoàn Trường cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, phải xác định đúng đắn mục tiêu của công tác này là: Giáo dục cho đoàn viên học sinh, sinh viên kiên định về lập trường, vững vàng về chính trị, tư tưởng, có phẩm chất lối sống lành mạnh; có bản lĩnh chống lại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ chế độ chính trị. Biết trân trọng, giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Thứ hai, thực hiện tốt các nội dung và giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn trong đoàn viên học sinh, sinh viên, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp. Nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước của ngành giáo dục, của Đoàn hội.

- Tiếp tục hưởng ứng thực hiện phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức các buổi nói chuyện về chính trị hay các vấn đề thời sự cho đoàn viên học sinh, sinh viên.và các buổi míttinh, ngoại khóa cho đoàn viên học sinh, sinh viên nhân những sự kiện quan trọng, những ngày lễ lớn của đất nước như ngày thành lập Đảng, ngày thành lập Đoàn, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc v.v…

- Tổ chức các cuộc thi Olimpic và sinh hoạt truyền thống tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin; về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách văn hóa Hồ Chí Minh.

- Vận động và tổ chức cho đoàn viên học sinh, sinh viên ký cam kết không mắc phải các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, cam kết thực hiện văn hóa học đường; tổ chức các diễn đàn, các hội thi về văn hóa học đường, văn hóa giao thông.

- Chỉ đạo các liên chi đoàn, chi đoàn lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống vào các buổi sinh hoạt Đoàn, nhất là các buổi sinh hoạt truyền thống chủ điểm; vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ hàng tháng.

- Tổ chức hoạt động “Về nguồn” tới các địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử, văn hóa gắn với tên tuổi của các anh hùng, chiến sĩ cách mạng và các chiến công hiển hách của quân đội và nhân dân ta.

Thực hiện tốt các vấn đề trên, Đoàn trường sẽ góp phần quan trọng tạo ra sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, tình cảm, ý thức, thái độ của đoàn viên học sinh, sinh viên nhà trường. Tất cả đoàn viên học sinh, sinh viên đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ chính trị, quán triệt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh; có ý thức phấn đấu học tập rèn luyện tốt vì ngày mai lập nghiệp.


 

Bài viết mới