Đảm bảo chất lượng

  • Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017
    Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017

    Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường; đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra, đảm bảo, hoàn thiện và nâng mức chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An xây dựng Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017 phù hợp với thực tiễn nhà trường; đảm bảo tính khả thi, từng bước hoàn thiện, nâng cao mức chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn đáp ứng ngày càng cao tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

    Xem thêm
 1