Văn bản-Biểu mẫu

 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng
  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng

  Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An; Kế hoạch số: 691/KH-TrCĐVHNT-KR&ĐBCL ngày 17/10/2016 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật về  kế hoạch Đảm bảo chất lượng. Xét đề nghị của ông/bà Trưởng  Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An yêu cầu các khoa, tổ trưởng chuyên môn:

  1. Họp tổ chuyên môn, họp khoa theo đúng kế hoạch (mỗi tháng 01 lần).

  2. Các tổ chuyên môn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng (có mẫu kèm theo) về Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng vào ngày 25 hàng tháng.

  3. Phòng Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổng hợp kết quả báo cáo Ban Giám hiệu.

  4. Các khoa, phòng liên quan phối hợp thực hiện.

  Xem thêm
 1