Quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015 - 2016

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT

-----------------------

Số: 378/2016/QĐ-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015 - 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH, ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

- Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg, ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với HSSV là người dân tộc thiểu số;

- Xét đề nghị của Phòng công tác HSSV.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp tiền chế độ trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2015 - 2016 cho 14 học sinh, sinh viên (Có danh sách kèm theo) tổng số tiền là 7.800.000 đ (Bảy triệu tám trăm nghìn đồng).

Điều 2: Các ông, bà trưởng, Phòng Công tác HSSV, Tài vụ - kế toán và các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

    HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                          (Đã ký) 

- Như điều 2;

- Lưu.                                                                                 PGS.TS Phan Mậu Cảnh

Bài viết mới