Chức năng và nhiệm vụ

  • Chức năng - Nhiệm vụ
    Chức năng - Nhiệm vụ

       Thư viện trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ  An là một đơn vị có chức năng tham mưu cho lãnh đạo nhà trường, chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn và thông tin khoa học cho lĩnh vực đào tạo nghiên cứu văn hóa nghệ thuật của nhà trường. 

    Xem thêm
 1