Chức năng nhiệm vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng các giáo viên Mỹ thuật để đạy các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Đào tạo, bồi dưỡng các họa sỹ chuyên ngành Mỹ thuật, chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng.

- Hệ thống kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ tốt nhu cầu xã hội.

- Bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ, khả năng sáng tạo, tự rèn luyện đáp ứng yêu cầu của giáo dục thẩm mỹ ở giáo dục phổ thông cũng như trong các hoạt động Mỹ thuật phục vụ đời sống.

Bài viết mới

Tin tức nổi bật