Một số câu hát đố trong Ví Phường Vải

1. Cây chi mà bắc qua sông

Cây chi mà mọc đằng đông bốn mùa

- Gỗ lim thì bắc qua sông

Mặt trời thì mọc đàng đông bốn mua

 

2. Đến đây hỏi bạn một lời

Cây chi trăm trượng, tứ mùa nỏ hoa

- Nhang thời anh thắp trên chùa

Đèn thời anh thắp bốn mùa có hoa

 

3. Đến đây hỏi bạn một lời

Đá lèn ăn với lộc chi ơi chàng

- Anh đây giảng sách đã thông

Đá lèn ăn với trầu không ơi nường

 

4. Đi ngang giữa bãi cát vàng

Con rồng đau bụng, hỏi chàng uống thuốc chi?

- Lông lươn, đuôi ếch, rế cột nhà

Xường trùn,nỡ mọi, nước đái gà làm thang.

 

5. Đố anh chi đứng chi quỳ

Chi đi, chi chạy, chi thì ở hang?

- Em ơi hạc đứng voi quỳ

Trâu đi, ngựa chạy, rắn thì ở hang.

 

6. Đố anh biết rết mấy chân

Cầu Ô mấy nhịp, Đồng Xuân mấy người?

- Em ơi rết ba mươi sáu chân

Cầu Ô ba sáu nhịp, Đồng Xuân ba sáu người.

 

7. Lá gì không nhánh không ngành

Lá gì chỉ có tay mình trao tay?

- Lá thư không nhánh không ngành

Lá thư chỉ có tay mình trao tay

 

8. Đố anh đố cả người bày

Sao sa xuống đất mấy ngày sao lên?

- Khi nào đá nổi bông chìm

Nàng tiên xuống đát, sao tìm sao lên.

 

9. Nghe tin anh hay hát hay hò

Đố anh đếm được cổ cò mấy lông?

- Em về đếm cát dưới sông

Anh đây sẽ đếm được lông cổ cò.

 

10. Chim chích mà đậu cành tre

Thập trên tứ dưới nhất đè chữ chi?

- Đó là chữ đức em ơi

Đức ăn, đức ở, đức người, đức ta.

 

11. Hỏi chàng đọc sách Kinh Thi

Nghì người đúng viết chữ chi rứa chàng?

- Anh đây học sách cuuwr chương

Nghìn người đứng viết chữ hương rõ ràng.

MC (Biên soạn)

Bài viết mới