Những câu hát Ví Nghệ Tĩnh về các điển tích điển cố có nguồn gốc từ Trung Hoa

1. Mừng đây vui thú thanh nhàn

Tắm sông Vũ Thủy, vây màn Đông Công

 

2. Mừng chàng mục tú tâm thông

Tắm sông Thù, Tứ, vây mùng Đổng, Ôn.

 

3. Hỏi chàng khách lạ bóng trăng

Bỗng đâu mà biết Kim Lăng có chùa

 

4. Hỡi anh học sách Hán Vương

Ai câu sông Vị, ai cày Lạch Sơn

- Anh đây 

học sách Hán Vương

Tín câu sông Vị, Thuấn cày Lạch Sơn

 

5. Hỏi anh râu ai dài ba thước

vú ai dài đo được sáu gang

ai thác ba năm mà sống lại rứa chàng

Nghe anh làu thông kinh sử, hãy kể rõ ràng em nghe

- Ông Tào Tháo bên Tàu râu  dài ba thước

Bà Triệu Ẩu vú ai dài đo được sáu gang

Thác ba năm mà sống lại là Phạm Tải đó ơ nàng

Anh đây chẳng làu thông kinh sử, kể rõ ràng em nghe.

 

6. Bóng ai thấp thoáng ngoài đường

Có phải Hàn Tín, Trương Lương mời vào

 

7. Đào hoa y cựu tiếu đông phong

Tướng tài quả nhị thiếp trong ca mời.

 

8. Bái Công khi ở Hán gia

Hoàn công Bái Thượngđể mà nghỉ ngơi.

 

9. Ra về nước mắt phân vân

Lòng Châu có nhớ dạ Trần hay không.

 

10. Quay thuyền về giải sông Tần

Chàng xa xôi gót thiếp trân trọng lời.

 

11. Hỏi chàng trong cuộc liên hoan

Rằng ai hay địch hay đàn hả anh

- Bá Nha xưa với cổ cầm

Quần ngư xuất thính có lầm không em

 

12. Đến đây hỏi bạn học trò

Ngày xưa ông Thuấn cày bò hay trâu

- Ngỏ lời với bạn Trần Châu

Bò (nhà em) anh cũng cưỡi mà trâu anh cũng cày.

 

13. Đến đây hỏi thật thầy đồ

Ai hoàn quân Ba Thượng, ai chèo đò Ô Giang

- Ô giang Đình trưởng chèo đò

Hoàn công Bái Thượng có thầy trò Bái Công. 

 

14. Mừng chàng ngũ phúc tam đa

Quế năm Đậu thị, hòa ba Vương Đình

 

15. Mừng chàng hai chữ bình yên

Quả đào Vương Mẫu, ngày tiên còn dài.

 

16. Mấy khi khách đến Chương Đài

Nhà ngoài quạt mát, sân ngoài đèn trăng.

 

17. Một mừng Tần Tấn gặp nhau

Hai mừng ngỏ ý Trần Châu một nhà.

 

18. Lâu ngày gặp khách hảo cầu

Hai tay bưng hộp phù lưu ra chào.

 

19. Chào chàng tới cảnh giao du

Lưu Linh, đàn Bá, cờ Thu,thơ Đường.

 

20. Bóng ai thấp thoáng của dinh

Hình như Dương Lễ, Lưu Bình đến chơi.

 

21. Mấy khi khách đến Chương Đài

Nhà ngoài quạt mát, sân ngoài đèn trăng

 

22. Ai xô ông Tể, ông Tể Ngã

Ai lôi ông Phàn, ông Phàn Trì

Anh mà đối được thiếp nữ nhi theo về

- Ai đạp ông Cô nà ông Cô Trúc

Ai đơm vua Vũ mà vua Vũ Vương

Anh đà đối được dừ nường tính răng.

 

Bài viết mới