Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Sáng ngày 1/9/2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Trung Châu đã giới thiệu và quán triệt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Chủ đề Đại hội; đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016); nội dung cơ bản của báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về  xây dựng đảng hiện nay” và tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là sự kết tinh của Văn kiện Đại hội, là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; là kết quả trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và các Hội nghị Trung ương khóa XI; thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Đ/c Nguyễn Trung Châu đã trình bày những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; so sánh với những nội dung của Đại hội XI và các đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta. Đồng thời, đồng chí đã phân tích rõ mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới và 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, từ đó liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở nhà trường để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong thời gian tới.

Sau phần báo cáo của đ/c Nguyễn Trung Châu, Th.S Lê Vũ Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày chương trình hành động của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ 12 của Đảng.

Sau học tập, PGS.TS.NGƯT Phan Mậu Cảnh, Hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức viết bài thu hoạch tập trung trình bày những điểm mới trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; những nhiệm vụ quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay và đề xuất những biện pháp, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đối với sinh viên, học sinh, việc học tập nghị quyết được tổ chức vào tuần sinh hoạt công dân - SVHS đầu năm học 2016-2017 và lồng ghép vào chương trình đào tạo.

 

 

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an