Cơ cấu tổ chức và hoạt động

  • Cơ cấu tổ chức và hoạt động
    Cơ cấu tổ chức và hoạt động

    Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có trách nhiệm thực hiện tốt mối quan hệ với các phòng, khoa chức năng hoàn thành nhiệm vụ chung của Trường.

    Xem thêm
 1  

Tin tức nổi bật