Thông báo về việc nộp đề thi và đáp án

 

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

          Số: 923 /TrCĐVHNT- KT&ĐBCL

               ( V/v Nộp đề thi, đáp án thi )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 24  tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:  Các Khoa: Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch, Âm nhạc,

                                        Mỹ thuật, Lí luận đại cương

          - Căn cứ thông tư số: 09/2009/TT–BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

          - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật Nghệ An;

          Ban giám hiệu yêu cầu :

          1. Các khoa thực hiện việc hoàn thiện đề thi và đáp án đề thi kết thúc học phần các môn học đã nạp cho Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nhưng chưa hoàn thiện (thiếu file điện tử, thiếu đáp án) để bổ sung vào ngân hàng đề thi.

          2. Các giảng viên nạp đề thi và đáp án đề thi (bản giấy và bản điện tử- file điện tử phải dùng phông chữ Times New Roman –theo Hướng dẫn ra đề thi kết thúc học phần phần Số: 677/CĐVHNT-KT&ĐBCL Vinh, ngày 03 tháng 10 năm 2012 của trường CĐVHNTNA) các học phần được phân công giảng dạy trong học kỳ I năm học 2016-2017 cho Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  để phục vụ công tác thi kết thúc học phần.

        3. Đề thi và đáp án (phải được tổ chuyên môn và trưởng khoa duyệt, soạn theo mẫu đã đăng tải trên Websie của nhà trường) gửi về Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nhà trường trước khi thi 10 ngày.

 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                               

                 - BGH (để biết);

                 - P.Đào tạo;

                 - Khoa ÂN, MT, QLVH, LLĐC;

                 - Lưu VT, TTKT&ĐBCL.                                  PGS.TS. Phan Mậu Cảnh

 

Bài viết mới

Tin tức nổi bật