KÊ HOẠCH XÂY DỰNG VẬN HÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN NĂM 2024

Thực hiện quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác vận hành đánh giá, cải thiện hệ thống bảo đảm chất lượng. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng tại Trường nhằm xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng phù hợp với mục tiêu đào tạo thể hiện được tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược phát triển của nhà trường./Images/userfiles/files/35_ke_haochj_xay_dung_van_hanh_danh_gia_va_cai_tien_he_thong_bao_dam_chat_luong_tai_truong_cdvhnt_n.pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật