Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2024

- Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo là hoạt động cần thiết và là khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của Nhà trường. Giúp nhà trường và các đơn vị thực hiện chương trình đào tạo tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của chương trình đào tạo, xây dựng và triển khai kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo.                                                - Là điều kiện cần thiết để nhà trường đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tọa với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.                                                                              - Thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu đã được xác định.    /Images/userfiles/files/42_ke_hoach_thuc_hien_tu_danh_gia_chat_luong_chuong_trinh_dao_tao_trinh_do_dao_tao_c(1).pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật