Kiểm định chất lượng

 • BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021
  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021

  Thực hiện quy định về tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Thông tư số 28/2017/TT - BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25/3/2019 về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 2217/SLĐTBXH-DN ngày 26/7/2021 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc tự đánh giá và thực hiện các quy định về hệ thống báo đảm chất lượng năm 2021.

  Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2021 đúng thời hạn.

  Thời gian thực hiện tự đánh giá: 18/3/2021 – 26/11/2021.

  Thời gian công bố báo cáo kết quả tự đánh giá: 01/12/2021.

  Xem thêm
 • Thông báo về việc nộp Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp
  Thông báo về việc nộp Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  ­­­­­­­­­­Thực hiện Kế hoạch số: 106/KH-HĐTĐGCLGDNN ngày 05/3/2020 của Nhà trường về việc Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị, các nhóm chuyyên trách thực hiện các nội dung sau:

  1. Nộp báo cáo tự đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020

  - Thời gian: ngày 15/10/2020

  - Sản phẩm:

  + Báo cáo tự đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020

  (Bản cứng và bản điện tử).

  + Minh chứng của tiêu chí, tiêu chuẩn báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020

  - Địa điểm: Phòng Thanh tra – Bảo đảm chất lượng – Khoa học và Hợp tác quốc tế (Email: ntdao2006@gmail.com, phamthucchi@gmail.com).

  2. Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp làm việc.

  - Thời gian: 16-26/10/2020

  - Thành phần: Theo quyết định

  - Nội dung:

  + Tổng hợp Báo cáo tự đánh giá;

  + Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá;

  + Hoàn thiện nội dung, hình thức Dự thảo Báo cáo tự đánh giá theo quy định;

  + Lấy ý kiến chuyên gia

  3. Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020 làm việc:

  - Thời gian: 27-30/10/2020

  - Thành phần: Theo quyết định Hội đồng tự đánh giá CTĐT giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

  Yêu cầu các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm túc và hoàn thành đúng thời hạn.

  Xem thêm
 1  

Tin tức nổi bật