Kế hoạch thực hiện tự đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2024

Nhằm thực hiện đánh giá thực trạng, hiệu lực và hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, chỉ ra những điểm tồn tại trong áp dụng, những điểm chưa phù hợp nhằm kịp thời, hành động khắc phục, cải tiến và nâng cao hiệu quả của hệ thống. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiệntự đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2024 /Images/userfiles/files/36_ke_hoach_thuc_hien_danh_gia_he_thong_bdcl_202402280335139190.pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật