KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN NĂM 2023

Kế hoạch số: 208/KH-TrCĐVHNT ngày 01 tháng 04 năm 2023 về đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật năm 2023/Images/userfiles/files/K%e1%ba%bf%20ho%e1%ba%a1ch%20s%e1%bb%91%20%20208%20v%e1%bb%81%20%c4%90%e1%ba%a3m%20b%e1%ba%a3o%20ch%e1%ba%a5t%20l%c6%b0%e1%bb%a3ng%20Tr%c6%b0%e1%bb%9dng%20C%c4%90VHNT%20Ngh%e1%bb%87%20An%20n%c4%83m%20%202023.pdf

Bài viết mới