BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021

Thực hiện quy định về tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Thông tư số 28/2017/TT - BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25/3/2019 về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 2217/SLĐTBXH-DN ngày 26/7/2021 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc tự đánh giá và thực hiện các quy định về hệ thống báo đảm chất lượng năm 2021.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2021 đúng thời hạn.

Thời gian thực hiện tự đánh giá: 18/3/2021 – 26/11/2021.

Thời gian công bố báo cáo kết quả tự đánh giá: 01/12/2021.

/Images/userfiles/files/851_bao_cao_tu_danh_gia_chat_luong_nam_2021_20211221035235397390.pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật