Thông báo v/v: Tổ chức thẩm định quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng

Quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng là cách thức để tiến hành một hoạt động cụ thể, trong đó nêu rõ trình tự, phương pháp và các yêu cầu nhằm đáp ứng mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng do Trường thẩm định là quy trình được xây dựng theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và theo kế hoạch số: 514A/KH-CĐVHNTNA ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc xây dựng, vận hành, đánh giá và cái tiến hệ thống bảo đảm chất lượng tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An giai đoạn 2018-2020.

Quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng được thiết kế, xây dựng và trình bày phù hợp với điều kiện, đặc thù của nhà trường, theo các văn bản quy định hiện hành của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An trên cơ sở các quy định của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

/Images/userfiles/files/438_thong_bao_vv_to_chuc_tham_dinh_quy_trinh_cong_cu_dam_bao_chat_luong_20191009110429510510.pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật