Thông báo V/v Triển khai kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá cải tiến HTBBĐCL 2019

Để tiếp tục thực hiện Công văn số: 2047/LĐTBXH - GDNN ngày 02/7/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Nghệ An về việc xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; Thực hiện kế hoạch số: 514A/KH-CĐVHNTNA ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc xây dựng, vận hành, đánh giá và cái tiến hệ thống bảo đảm chất lượng tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An giai đoạn 2018-2020; Thực hiện Quyết định Số: 513A/QĐ-HTr CĐVHNTNA ngày 15 tháng 08 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc phân công nhiệm vụ xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng, Nhà trường đề nghị Trưởng, phó khoa, phòng trung tâm trong nhà trường triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu (Có thông báo kèm th/Images/userfiles/files/439_ve_viec_trien_khai_ke_hoach_xay_dung_van_hanh_danh_gia_cai_tien_HTBBDCL_2019_20191010034050532530.pdfeo).

Bài viết mới

Tin tức nổi bật