Giới thiệu

 • Tìm hiểu mỹ thuật Việt Nam
  Tìm hiểu mỹ thuật Việt Nam

  Mỹ thuật hiện đại Việt Nam đã gần tròn 100 tuổi. Nhìn lại đầu thế kỷ, mỹ thuật Việt Nam vẫn còn là một nghề thủ công, chỉ có chức năng làm đẹp cho cung Vua, phủ Chúa, hoặc phục vụ cho tôn giáo tín ngưỡng. Ngày nay, mỹ thuật đã có chỗ đứng quan trọng trong đời sống văn hoá, tinh thần của người dân. Từ chỗ có một hai tác giả với dăm ba tác phẩm, nay mỹ thuật Việt Nam đã có đội ngũ hàng ngàn nghệ sĩ và có số lượng hàng chục ngàn tranh tượng đủ để làm nên một từ điển bách khoa bằng hình tượng nghệ thuật về lịch sử một thế kỷ qua của đất nước.

  Xem thêm
 • 80 năm ra đời “đề cương về văn hoá Việt Nam” 1943-2023: Khởi nguồn cho một đường lối đúng đắn
  80 năm ra đời “đề cương về văn hoá Việt Nam” 1943-2023: Khởi nguồn cho một đường lối đúng đắn

  Cách đây tròn 80 năm, để chống lại chính sách văn hoá phản động của Pháp - Nhật và tay sai, chống lại trào lưu lãng mạn có khuynh hướng cải lương, bi quan, bế tắc, Đảng ta đưa ra bản “Đề cương về văn hoá Việt Nam” do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua trong Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương họp ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên) vào tháng 2/1943.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học “Điều tra việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học viết tiếng Anh với đối tượng sinh viên năm thứ 3
  Nghiệm thu đề tài khoa học “Điều tra việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học viết tiếng Anh với đối tượng sinh viên năm thứ 3"

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022, sáng ngày 22 tháng 11 năm 2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Điều tra việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học viết tiếng Anh với đối tượng sinh viên năm thứ 3 ở Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An” của Th.S Nguyễn Thị Thanh Yên, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

  Xem thêm
 • Quan điểm, đường lối quan trọng của Đảng về văn hóa qua Đại hội Đảng lần thứ XIII
  Quan điểm, đường lối quan trọng của Đảng về văn hóa qua Đại hội Đảng lần thứ XIII

  Đại hội Đại biểu toàn quốc (Đại hội) lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội”. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo, xác định gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, “trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.

  Xem thêm
 • Đại hội Chi bộ khoa Lý luận đại cương – Nghiệp vụ văn hoá và Du lịch nhiệm kỳ 2022-2025
  Đại hội Chi bộ khoa Lý luận đại cương – Nghiệp vụ văn hoá và Du lịch nhiệm kỳ 2022-2025

  Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường CĐ VHNT Nghệ An, sáng ngày 26 tháng 7 năm 2022, Đại hội chi bộ khoa Lý luận đại cương – Nghiệp vụ văn hoá và Du lịch Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2025 được tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

  Xem thêm
 • Một số phương pháp tạo động lực học tiếng Anh cho trẻ
  Một số phương pháp tạo động lực học tiếng Anh cho trẻ

  Khi con chán học tiếng Anh, phụ huynh phải làm gì? Đã bao giờ bạn băn khoăn phải làm sao để tạo động lực cho học sinh học tốt môn tiếng Anh chưa? Bài viết dưới đây chia sẻ một số kinh nghiệm tạo động lực học tiếng Anh cho trẻ.

  Xem thêm
 • Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay
  Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020, sáng ngày 10 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay của TS Phạm Thị Thanh Nga, giảng viên khoa Lý luận đại cương. Trong đề tài của mình, TS Phạm Thị Thanh Nga đã đề cập đến thực trạng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đường lối, chính sách của Đảng xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc qua các kỳ đại hội, đặc biệt là qua Cương lĩnh của Đảng năm 2011.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học Lồng ghép giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An trong các môn Lí luận chính trị
  Nghiệm thu đề tài khoa học Lồng ghép giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An trong các môn Lí luận chính trị

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020, sáng ngày 10 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học Lồng ghép giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An trong các môn Lí luận chính trị của Th.S Lê Thị Thắng, giảng viên khoa Lý luận đại cương. Trong đề tài của mình, Th.S Lê Thị Thắng đã đề cập đến những vấn đề liên quan đến việc giáo dục lý tưởng, đạo đức cho học sinh sinh viên nhà trường thông qua các môn học lý luận chính trị.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học
  Nghiệm thu đề tài khoa học "Áp dụng trò chơi và các hoạt động mang tính khích lệ khác trong việc dạy phát âm cho sinh viên năm thứ nhất Trường CĐ VHNT

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018, sáng ngày 25 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học "Áp dụng trò chơi và các hoạt động mang tính khích lệ khác trong việc dạy phát âm cho sinh viên năm thứ nhất Trường CĐ VHNT Nghệ An" của Th.S Đinh Thị Hương, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

  Xem thêm
 • Nghiệm thu đề tài khoa học
  Nghiệm thu đề tài khoa học "Improving students" listening skill by watching movies"

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018, sáng ngày 25 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học khoa Lý luận đại cương, Trường CĐ VHNT Nghệ An tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học "Improving students" listening skill by watching movies" của Th.S Bùi Thị Quỳnh Mai, giảng viên khoa Lý luận đại cương.

  Xem thêm
 1 2  

Tin tức nổi bật