Thực trạng và giải pháp trong hoạt động giáo dục toàn diện “dạy chữ, dạy người, dạy nghề” cho học sinh, sinh viên Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

Tóm tắt:

Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An hiện đào tạo nhiều hệ, ngành học khác nhau, có các ngành học Sư phạm hệ CĐ và Đại học liên thông do Bộ GD&ĐT quản lý và có các ngành, nghề trình độ CĐ và Trung cấp do Bộ Lao động Thương binh xã hội quản lý. Bên cạnh đó, trường còn bồi dưỡng hệ năng khiếu tuổi nhỏ, kỹ năng sống... góp phần vào hoạt động giáo dục toàn diện học sinh phổ thông trên địa bàn.

Nhà trường luôn hướng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kĩ năng thực hành nghề nghiệp, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này, nhà trường cần phải làm tốt hơn nữa công tác định hướng và nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện.

1. Nhận diện hoạt động giáo dục toàn diện ở các trường phổ thông và các trường đào tạo nghề hiện nay

a. Ở các trường phổ thông

Theo qui định của chương trình GDPT hiện hành, hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trong giờ lên lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm giúp HS phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động sáng tạo, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho HS tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động. Trong đó:

Hoạt động trong giờ lên lớp bao gồm hoạt động dạy của giáo viên (GV) và hoạt động học của HS, nhằm tạo dựng hệ thống tri thức khoa học và qua đó hình thành nhân cách (phẩm chất và năng lực) cho HS.

Hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐNGLL) được hiểu là quá trình kết hợp có mục đích vai trò chủ đạo của GV với hoạt động của học sinh nhằm hình thành ý thức, tình cảm, hành vi thói quen đạo đức phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Qua nhiều con đường, đặc biệt con đường dạy học và HĐNGLL, giáo dục hướng tới sự hình thành và phát triển nhân cách tốt đẹp cho HS.

Tuy nhiên, với quan điểm hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trong giờ lên lớp và HĐNGLL như hiện nay đã bộc lộ một số hạn chế như: chương trình giáo dục vẫn tập trung nhiều vào các môn học trên lớp, chưa chú ý đúng mức các hoạt động giáo dục mang tính trải nghiệm, rèn luyện đạo đức và kĩ năng; về phương pháp giảng dạy lại quá thiên về truyền đạt kiến thức lí thuyết, hàn lâm mà ít chú trọng đến gắn việc học của HS với giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; một bộ phận CBQL.

GV coi giáo dục toàn diện là phải giáo dục trên tất cả các lĩnh vực, được thể hiện ở các môn học, trong đó chủ yếu bố trí thời gian học ở trên lớp, còn các hoạt động khác có thể nhiều hoặc ít, có khi không có tuỳ theo tình hình thời gian và tài chính; năng lực tự học và tự giáo dục của HS chưa chú trọng đúng mức, trong khi yêu cầu của mục tiêu Chương trình GDPT mới, năng lực tự chủ và tự học là năng lực quan trọng nhất trong 10 năng lực cần hình thành ở HS, đồng thời hoạt động tự học và tự giáo dục của HS chính là con đường phát triển nhân cách bền vững nhất của con người.

Với những lí do trên, trong Chương trình GDPT mới, hoạt động trải nghiệm (cấp tiểu học) và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (cấp THCS, THPT) sẽ thay thế cho HĐNGLL.

Hoạt động trải nghiệm là các hoạt động giáo dục bắt buộc, trong đó HS dựa trên sự huy động tổng hợp kiến thức và kĩ năng từ nhiều lĩnh vực khác nhau để trải nghiệm đời sống học đường, gia đình, xã hội, tham gia hoạt động hướng nghiệp và hoạt động phục vụ cộng đồng dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng lực thuộc đặc thù hoạt động này như năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp, năng lực thích ứng với những biến động trong cuộc sống và các kĩ năng sống khác.

Nội dung cơ bản hoạt động trải nghiệm xoay quanh các mối quan hệ giữa cá nhân HS với bản thân, giữa HS với người khác, với cộng đồng và xã hội, giữa HS với môi trường và giữa HS với nghề nghiệp.

Như vậy, hoạt động giáo dục toàn diện là những hoạt động nhằm tác động lên sự hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực, phát triển hài hòa đức, trí, thể, mĩ và phát huy cao nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của HS, chúng bao gồm các hoạt động như: hoạt động dạy học của giáo viên, hoạt động trải nghiệm của HS và hoạt động tự học, tự giáo dục của HS.

Trong đó, theo GS.VS Nguyễn Cảnh Toàn, tự học là tự mình động não, suy nghĩ, sử dụng các năng lực trí tuệ, (so sánh, quan sát, phân tích, tổng hợp,...) và có khi cả cơ bắp (khi phải dùng công cụ) cùng các phẩm chất của mình, cả động cơ, tình cảm, nhân sinh quan, thế giới quan (như trung thực, khách quan, có chí tiến thủ, không ngại khó,...) để chiếm lĩnh một lĩnh vực hiểu biết nào đó của nhân loại, biến lĩnh vực đó thành sở hữu của mình.

Còn tự giáo dục là hoạt động có mục đích, có ý thức của cá nhân hướng vào việc xây dựng, hoàn thiện những phẩm chất nhân cách của mình theo đúng chuẩn mực xã hội. Vì vậy, tự giáo dục có cơ sở là tự đánh giá, hay nói cách khác trình độ phát triển của tự đánh giá là điều kiện quan trọng của tự giáo dục.

Lão Tử (Trung Quốc) cho rằng: “Người thầy tốt nhất là chính mình”. Nghị quyết số 29-NQ/TW đã khẳng định: “Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo điều kiện để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực”. Đồng thời, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra, đòi hỏi sự đóng góp của mọi giới năng động hơn, tự lập, tự do, tự học, tự nghiên cứu, tự tiến bộ, tự động viên, nhất là óc sáng tạo.

Với quan điểm trên, hoạt động giáo dục toàn diện gồm 3 hoạt động thành phần đó là: hoạt động dạy học của GV (hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò), hoạt động trải nghiệm của HS (tổ chức, hướng dẫn, trọng tài của thầy và chủ thể tham gia của trò), hoạt động tự học, tự giáo dục (tổ chức hoạt động tự học cho HS của thầy và tự học, tự giáo dục của cá nhân hoặc nhóm HS). Sản phẩm của 3 hoạt động này chính là các phẩm chất và năng lực của HS được hình thành và phát triển.

b. Ở các trường nghề

Đảng và Nhà nước ta luôn coi “phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”, “đầu tư giáo dục là đầu tư phát triển”, theo đó, phải ưu tiên để tạo dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Trong đó, việc triển khai Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, năm 2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Giáo dục nghề nghiệp với nhiều đổi mới quan trọng và đột phá như hợp nhất các trình độ đào tạo; đổi mới về tổ chức và quản lý đào tạo, về chính sách cho người học, nhà giáo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng như bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, tăng cường sự phối hợp, tham gia của doanh nghiệp, người sử dụng lao động vào hoạt động đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, trước sự vận động, phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và tri thức nhân loại, đặc biệt là trước yêu cầu của toàn cầu hóa, quốc tế hoá - những xu thế vừa là thời cơ, vừa là thách thức - giáo dục nghề nghiệp Việt Nam cần những đổi mới mạnh mẽ, để không chỉ đảm đương được trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trực tiếp phục vụ cho sản xuất, kinh doanh mà còn đáp ứng yêu cầu hội nhập, cạnh tranh. Giáo dục nghề nghiệp xác định gắn kết với doanh nghiệp là một trong 3 đột phá để đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN, từ năm 2016, nhiều hoạt động gắn kết với doanh nghiệp đã được triển khai như khuyến khích các cơ sở GDNN và doanh nghiệp liên kết để tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, trong đó doanh nghiệp có thể đảm nhận giảng dạy đến 40% thời lượng của chương trình đào tạo.

Để góp phần phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, cần nâng cao công tác định hướng và hoạt động giáo dục toàn diện “dạy chữ, dạy người, dạy nghề” cho học sinh, sinh viên trong các nghề; thúc đẩy xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh hình thức vừa làm, vừa học của người lao động trong các doanh nghiệp.

2. Thực trạng các hoạt động giáo dục toàn diện “dạy chữ, dạy người, dạy nghề” cho học sinh, sinh viên Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

Trường Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An được thành lập theo Quyết định số: 126/QĐ-UB ngày 01 tháng 6 năm 1967 của UBND tỉnh Nghệ An. Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An theo Quyết định số: 1507/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Từ 2017 đến nay, Trường thuộc sự quản lý của Bộ Lao động thương binh xã hội, Tổng cục dạy nghề và UBND tỉnh Nghệ An.

Chức năng, nhiệm vụ của trường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch; Giáo viên âm nhạc, mỹ thuật ngành giáo dục trình độ cao đẳng và các trình độ khác. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học góp phần phát triển sự nghiệp văn hoá - nghệ thuật và du lịch, giáo dục - đào tạo; bảo tồn, khai thác kho tàng di sản văn hoá các vùng miền, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh, của khu vực và nhu cầu chung của cả nước.

Chương trình đào tạo của nhà trường, từ khi thành lập đến nay, ngày càng được bổ sung, điều chỉnh, tăng quy mô và chất lượng, phát huy năng lực của người học và đáp ứng nhu cầu xã hội. Cụ thể, nhà trường hiện có 10 mã ngành cao đẳng chính quy: Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây; Đồ hoạ, Hội hoạ; Quản lý văn hoá, Khoa học thư viện, Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch); Sư phạm Âm nhạc (trong đó có chuyên ngành: Sư phạm nhạc họa mầm non); Sư phạm Mỹ thuật; 08 mã ngành cao đẳng liên thông chính quy: Quản lý văn hoá, Khoa học thư viện, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch), Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Thanh nhạc, Hội hoạ; Có 05 mã nghề cao đẳng thuộc lĩnh vực du lịch: Quản trị nhà hàng, Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Chế biến món ăn. Hệ trung cấp chính quy (9 mã ngành): Nghệ thuật biểu diễn dân ca, Năng khiếu âm nhạc tuổi nhỏ, Năng khiếu mỹ thuật tuổi nhỏ, Năng khiếu múa tuổi nhỏ, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Diễn viên múa. Với hệ liên kết đào tạo đại học, trường liên kết với các trường Đại học đào tạo 5 mã ngành trình độ đại học: Quản lí văn hóa, Khoa học thư viện, Mỹ thuật, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật (với các trường: Trường Đại học Văn hóa, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW). Hiện đang đào tạo liên thông với Học viện Âm nhạc Hà Nội, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Nghệ thuật Huế… Ngoài ra, trường còn có hệ bồi dưỡng năng khiếu tuổi nhỏ và các lớp nghiệp vụ gồm các lớp học: Nghiệp vụ sư phạm, Nghiệp vụ sư phạm mầm non, Văn thư lưu trữ, Hướng dẫn du lịch; Thanh nhạc, Nhạc cụ, Múa, Hội họa, Aerobic; Tin học; Ngoại ngữ, Thiết kế thời trang, Chụp ảnh, Kỹ năng sống… Các hệ này ngày càng phát triển, thu hút người học và tạo được uy tín lớn đối với nhân dân. Lưu lượng học sinh, sinh viên của trường từ 500 – 700 học sinh, sinh viên. Hiện nay, trường trở thành một địa chỉ tin cậy, đáp ứng nhu cầu của xã hội, là vườn ươm tài năng trẻ của Nghệ An.

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà, đào tạo phải đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội, triết lý "dạy chữ, dạy người, dạy nghề" đang được sự quan tâm đặc biệt trong tất cả các nhà trường, cơ sở giáo dục, trong đó có Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, CBGV nhà trường đã vượt mọi khó khăn, đã có những bước tiến, phát triển ổn định và bền vững mọi mặt. Trong hệ thống các trường Văn hóa Nghệ thuật cả nước, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An là một trong những trường có uy tín, khẳng định được thương hiệu về chất lượng đào tạo và phục vụ xã hội, xứng đáng là nơi ươm mầm và chắp cánh những tài năng.

Hiện nay, thông qua nhiều giải pháp, nhà trường đã có chất lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo của trường được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cơ sở vật chất đã phần nào đáp ứng nhu cầu đào tạo và làm việc; công tác nghiên cứu khoa học, đối ngoại đã có những bước chuyển biến và đã có những kết quả bước đầu. Nhìn chung, nhà trường đã phấn đấu hội đủ các điều kiện cơ bản của một trường cao đẳng (về tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ, chất lượng và quy mô đào tạo, vai trò của trường đối với xã hội) và có thể nâng cấp thành trường đại học. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, nhà trường cố gắng chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ; chất lượng đào tạo; xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, nâng cấp thành trường Đại học để trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, cung cấp nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch chất lượng cao của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và sự nghiệp xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà, đào tạo phải đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội, triết lý "dạy chữ, dạy người, dạy nghề" đang được sự quan tâm đặc biệt trong tất cả các nhà trường, cơ sở giáo dục, trong đó có Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện của một nhà trường chính là chất lượng dạy học của GV, chất lượng hoạt động trải nghiệm, đặc biệt là trải nghiệm trong nghề nghiệp của HS, SV chất lượng hoạt động tự học, tự giáo dục của HS, SV. Vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện cần nâng cao chất lượng của 3 hoạt động nói trên. Để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện, nhà trường đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, hiểu biết về phát triển toàn diện và hoạt động giáo dục toàn diện theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục cho cán bộ quản lí (CBQL), GV, HS, SV và phụ huynh HS.

Đồng thời, nhà trường tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện cho CBQL và giáo viên. Đối với CBQL, đó là năng lực xây dựng kế hoạch, năng lực huy động các nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục toàn diện, còn đối với GV, đó là năng lực vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để phát triển năng lực HS, SV; năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm và năng lực hướng dẫn HS tự học; tự thực hành nghề nghiệp. Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên. Nhà trường đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành, chú trọng đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội. Tăng cường gắn kết doanh nghiệp với nhà trường cùng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, thực tập và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, (ngành học Du lịch, Đồ họa, Biểu diễn Thanh nhạc, Biểu diễn dân ca Ví, Giặm...).

Bên cạnh đó, nhà trường rất coi trọng việc đổi mới công tác đánh giá hoạt động giáo dục toàn diện, bao gồm đổi mới trong đánh giá giảng dạy của GV theo chủ đề tích hợp, đánh giá việc tổ chức thực hiện một chủ đề hoạt động trải nghiệm của GV và đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện của cả trường. Để đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện của trường, Ban lãnh đạo nhà trường cần xây dựng bộ tiêu chuẩn gồm nhiều chỉ số liên quan đến đầu vào, quá trình và đầu ra của hoạt động giáo dục toàn diện.

Nhà trường cũng tích cực đầu tư, quản lí và khai thác cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học, thiết bị trường học phục vụ cho hoạt động giáo dục toàn diện. Cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học được hiểu là những cơ sở vật chất - thiết bị do nhà trường quản lí, sử dụng và cơ sở vật chất - kĩ thuật xã hội như sân vận động, nhà bảo tàng, di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ,... mà nhà trường có thể mượn hoặc thuê để phục vụ cho hoạt động giáo dục.

Để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn công tác giáo dục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nên cả 3 yếu tố "dạy chữ, dạy người, dạy nghề" luôn luôn được lãnh đạo, cán bộ, giáo viên nhà trường quán triệt sâu sắc, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo.

Xác định dạy chữ, dạy người, dạy nghề vừa là yêu cầu, vừa là mục tiêu của giáo dục, có mối quan hệ tác động qua lại góp phần hình thành nhân cách của người học. Do vậy trong quá trình giáo dục cần phải thực hiện song hành cả 3 yếu tố trên, không được coi trọng hay xem nhẹ một thành phần nào. Quá trình đó phải đạt được những nội dung sau:

- Thứ nhất, trong quá trình giảng dạy giáo viên phải chú trọng trang bị cho người học những tri thức cơ bản về văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa các vùng miền, đặc biệt là văn hóa dân gian xứ Nghệ, giúp học sinh hiểu rõ tinh hoa văn hóa nhân loại cũng như của đất nước, của vùng miền. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước về văn hóa.

- Thứ hai, Song song với quá trình truyền đạt kiến thức phải chú trọng việc giáo dục đạo đức, khơi dậy lòng yêu ngành, yêu nghề, tự hào với truyền thống văn hóa dân tộc; kính trọng lễ phép với nhân dân, tôn trọng, đúng mực với thầy cô giáo, hết lòng giúp đỡ bạn bè. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong tư duy và hành động, giúp học sinh, sinh viên xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện. Bên cạnh đó, phải chú trọng trang bị cho học sinh, sinh viên những hiểu biết về xã hội, kỹ năng sống để các em có thể hòa nhập, bắt nhịp nhanh với môi trường xã hội khi rời ghế nhà trường, độc lập, tự chủ giải quyết các tình huống xã hội phát sinh trong quá trình công tác.

- Thứ ba, bên cạnh trang bị về lý luận cần đặc biệt chú trọng đào tạo tay nghề, khả năng thực hành, vận dụng một cách nhuần nhuyễn kiến thức đã học vào thực tiễn công tác của từng ngành nghề. Đào tạo học sinh có khả năng tự mình thực hiện và tham gia thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản như: giảng dạy âm nhạc, mỹ thuật phổ thông; hoạt động du lịch; biểu diễn dân ca Ví Giặm; Thiết kế đồ họa... Có tư duy phân tích, tổng hợp tình hình để tham mưu, đề xuất cách giải quyết các tình huống nghiệp vụ phát sinh trong quá trình công tác. Thành thạo trong việc lập, hoàn chỉnh các biểu mẫu, hồ sơ công tác sau này.

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả của quá trình giáo dục toàn diện ở Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

Để thực hiện tốt quá trình dạy chữ, dạy người, dạy nghề đối với học sinh, sinh viên, nhà trường cần chú ý một số vấn đề sau:

- Một là, toàn thể cán bộ, giáo viên cần nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của hoạt động giáo dục toàn diện, cần được thực hiện một cách song hành việc dạy chữ, dạy người, dạy nghề trong quá trình giáo dục để góp phần hoàn thiện nhân cách của học sinh, sinh viên; tránh nặng về kiến thức chuyên môn mà quên đi việc giáo dục đạo đức, lối sống, thiên về lý thuyết mà không chú trọng đào tạo tay nghề. Có như vậy mới đào tạo ra những thế hệ sinh viên nhà trường đủ tài - đức, đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong công tác được giao.

- Hai là, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của nhà trường. Đội ngũ giáo viên là gốc của hoạt động giảng dạy, quyết định chất lượng của quá trình đào tạo. Đặc biệt giáo viên nhà trường đòi hỏi phải giỏi về kiến thức chuyên môn, vừa là người thầy thực tiễn trong hoạt động biểu diễn, sáng tác và là tấm gương chuẩn mực về đạo đức để học sinh noi theo. Trong thời gian tới, cần có kế hoạch mời các giáo viên là văn nghệ sĩ, các nhà doanh nghiệp ngành du lịch, quảng cáo cùng nhà trường phối hợp đào tạo các ngành học. Tuyển dụng thêm giáo viên mới từ Học viện Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học để tạo điều kiện cho giáo viên tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kiến thức chuyên môn, tinh thông trong hoạt động giảng, đủ chất và lượng trong công tác giáo dục đào tạo học viên trên cả 3 mặt dạy chữ, dạy người, dạy nghề.

- Ba là, Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp giáo dục nhân cách người học.

Chương trình đào tạo, tài liệu dạy học theo hướng tăng cường hoạt động thực hành, chú trọng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học viên. Giáo trình và các tài liệu dạy học cần được tinh giản nội dung, xác định đúng khối kiến thức vừa đủ, coi trọng đào tạo tay nghề. Tránh nặng về lý luận, gây áp lực giảng về lý thuyết, học chủ yếu về lý thuyết đối với giáo viên và học sinh.

Trong quá trình giảng dạy cần giới thiệu cho học sinh, sinh viên biết về những tấm gương sáng tạo, thành công trong hoạt động nghề nghiệp của mình để khơi dậy lòng yêu ngành, yêu nghề, tự hào là sinh viên ngành học của mình. Thêm vào đó, tổ chức dạy học cần gắn liền với thực tiễn, mời các doanh nghiệp, các văn nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm đến báo cáo thực tế để học viên có điều kiện giao lưu, học hỏi. Tăng cường dạy học theo tình huống để học viên sớm được tiếp cận, tập giải quyết và học cách giải quyết đúng đắn các tình huống phát sinh trong thực tiễn công tác.

- Bốn là, Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Khoa chuyên ngành với Phòng Quản lý học sinh – sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ nhà trường và Công an các đơn vị địa phương về quản lý, giáo dục học viên trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường và trong quá trình thực tập, kiến tập tại địa phương. Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan, kiến tập, học hỏi kinh nghiệm ở các đơn vị, tổ chức các mô hình câu lạc bộ nghiệp vụ quản lý văn hóa nghệ thuật và Du lịch để học viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi về các hình thức, phương pháp học tập, kinh nghiệm trong thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, làm quen và tập cách giải quyết các tình huống phát sinh phổ biến trong thực tiễn công tác. Qua đó trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, phát triển toàn diện trí, thể, mỹ hình thành nhân cách toàn diện ở người học.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội thì triết lý dạy chữ, dạy người, dạy nghề cần được quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giáo viên, cụ thể hóa trong chương trình giáo dục, thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình giảng dạy. Có như vậy mới tạo ra được sự đổi mới trong quá trình dạy học, đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc./.

Phạm Thị Thanh Nga

Giảng viên Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

Hình ảnh: Một tiết mục văn nghệ của thầy cô Trường CĐ VHNT Nghệ An

Liên kết hữu ích

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an