Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi và đáp án các môn học, mô đun năm học 2020- 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng ngân hàng đề thi và đáp án

các môn học, mô đun năm học 2020- 2021

 

Căn cứ Quyết định số: 213/QĐ-VHNTNA-TTKT&ĐBCL ngày 10/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc ban hành Quy chế thi kết thúc học phần; Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An; Nhà trường xây dựng ngân hàng đề thi, đáp án các môn học/mô đun (MĐ/MH) năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

I. Yêu cầu chung

1. Đề thi phải đảm bảo các yêu cầu

- Đề thi đảm bảo tính mới, chưa sử dụng trong các kỳ thi trước.

- Ni dung câu hi thi nm trong chương trình đào to ca Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, cn kết hp kim tra nhng kiến thc cơ bn và kh năng vn dng ca hc sinh, sinh viên (HSSV) phù hp vi mc tiêu ca MH/MĐ.

- Đảm bo tính khoa hc, cht ch, chính xác v t ng, các ký hiu chuyên môn và không có li chính t.

- Không sai sót v ni dung kiến thc; không ra đề thi vào nhng phn, nhng ý còn đang tranh lun v mt khoa hc.

- Thi gian làm bài và hình thc thi phù hp vi tng hc phn, phù hp vi năng lc chung ca HSSV và yêu cu ca Nhà trường.

- Đề thi/đáp án được xây dng theo mu quy định (xem trên Website Nhà trường).

2. Đáp án phải đảm bảo các yêu cầu

- Trùng khp vi yêu cu ni dung đề thi; đúng mẫu.

- Chính xác v t ng, các ký hiu chuyên môn; không có các li chính t.

- Đảm bo mc độ chi tiết v ni dung, thang đim chm để thun li cho vic chm thi ca ging viên và đánh giá chính xác kết qu làm bài thi ca HSSV (xây dng thang đim nh nht 0,25 đim).

 

II. SỐ ĐỀ THI/ĐÁP ÁN VÀ THỜI GIAN THI

1. Số đề thi và thời gian thi

- Đề thi tự luận

Khối lượng kiến thức của MH/MĐ

Thời gian thi (phút)

Số lượng

đề cần

xây dựng

≤ 2 đơn vị học trình

60 – 90

10

≤ 3 đơn vị học trình

90 - 120

10

 

- Đề thi vấn đáp, trắc nghiệm

Khối lượng kiến thức của MH/MĐ

Thời gian thi (phút)

Số lượng

đề cần

xây dựng

≤ 2 đơn vị học trình

30 - 40

10

≤ 3 đơn vị học trình

40 - 60

10

 

2. Số câu hỏi (câu hỏi/bài tập/tình huống/kỹ năng…) của đề thi:

 

TT

Hình thức thi

Số câu lý thuyết

Số câu thực hành

1

Tự luận

2 – 3

1 – 3

2

Vấn đáp

10

3

Trắc nghiệm

30 – 50

 

III. NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ

1. Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng – Khoa học và HTQT

- Lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng ngân hàng đề thi của nhà trường. Giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện.

- Tiếp nhận, kiểm tra, quản lý hệ thống ngân hàng đề thi/đáp án sau khi các bộ môn đã thực hiện xây dựng và được duyệt theo quy định.

- Hoàn chỉnh, sắp xếp và bảo quản ngân hàng đề thi/đáp án theo đúng quy định để phục vụ cho việc tổ chức thi và chấm thi.

- Đăng tải mẫu đề thi/đáp án trên Website Nhà trường.

2. Các khoa chuyên môn

- Từ ngày 25/11-30/11/2020: Triển khai, phân công cụ thể cho giảng viên đang giảng dạy xây dựng và hoàn thành ngân hàng đề thi/đáp án cho các MH/MĐ của học kỳ I năm học 2020 -2021 (theo mẫu).

- Từ ngày 1/12-10/12/2020: Giảng viên xây dựng đề thi và đáp án.

- Từ ngày 11/12-15/12/2020: Các khoa tổ chức nghiệm thu, duyệt ngân hàng đề thi/đáp án theo quy định.

- Ngày 20/12/2020: Nộp hồ sơ ngân hàng đề thi, sản phẩm bao gồm:

+ Bộ đề thi

+ Đáp án

+ Kế hoạch phân công làm đề của khoa

+ Biên bản nghiệm thu bộ đề thi và đáp án.

+ Văn bản xác nhận chịu trách nhiệm về nội dung của bộ đề thi và đáp án.

+ Biên nhận giao đề.

Bản cứng có chữ ký trưởng khoa chuyên môn gửi về Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng – Khoa học và Hợp tác quốc tế (Bà Nguyễn Thị Đào) và gửi bản mềm về địa chỉ email ntdao2006@gmail.com.

Nhận được kế hoạch này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

- BGH (Để báo cáo)

- Các khoa, TTĐBCL-KH&HTQT (Thực hiện);

- Lưu: VT.

 

ThS. Lê Vũ Anh

/userfiles/files/757_ke_hoach_xay_dung_ngan_hang_de_thi_va_dap_an_cac_mon_hoc_mo_dun_nam_hoc_2020-2021_20201126080016190190.pdf

/Images/userfiles/files/M%e1%ba%abu%20v%c4%83n%20b%e1%ba%a3n%20bi%c3%aan%20so%e1%ba%a1n%20Ng%c3%a2n%20h%c3%a0ng%20%c4%91%e1%bb%81%20thi%20n%c4%83m%202021.docx

Bài viết mới