Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ

CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2022

Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được thực hiện bắt buộc đối với trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và định kỳ mỗi năm 01 lần.

Yêu cầu tự đánh giá chất lượng

- Có sự tham gia của tất cả đơn vị, cá nhân có liên quan của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo hiện hành và các hướng dẫn có liên quan.

- Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ minh chứng hợp lệ để chứng minh cho nhận định trong tự đánh giá chất lượng.

- Kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo phải được công khai trong nội bộ cơ sở giáo dục nghề nghiệp, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và được lưu trữ cùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan.

 1. Triển khai công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022 với những nội dung cụ thể sau:

 

 1. Lập kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022.
 2. Quyết định thành lập Hội đồng, Ban Thư ký tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022.
 3. Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022.
 4. Triển khai công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022 đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên lao động, học sinh sinh viên.
 5. Họp các nhóm chuyên trách tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022.
 6. Họp Ban thư ký phân công nhiệm vụ.
 7. Rà soát lại các tiêu chuẩn tiêu chí tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022.
 8. Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng theo tiêu chí, tiêu chẩn kiểm định chất lượng.
 9. Viết báo cáo trên cơ sở thông tin minh chứng thu thập được.
 10. Mã hóa, đóng hộp minh chứng theo quy định.
 1. Căn cứ pháp lý thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022
 1. Quy trình tự đánh giá:

Thực hiện theo quy định Thông tư số 28/2017/TT- BLĐTBXH ngày 15/06/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 1. Tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá

Thực hiện theo quy định Thông tư số 15/2017/TT- BLĐTBXH ngày 08/06/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 1. Hướng dẫn đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá

Hướng dẫn đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo: Thực hiện theo Công văn số: 454/TCGDNN-KDCL ngày 25/03/2019 của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp V/v hướng đánh giá tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.

Yêu cầu các nhóm chuyên trách khi tìm minh chứng và đánh giá tiêu chuẩn, tiêu chí phải thực hiện theo Công văn số 454/TCGDNN-KDCL ngày 25/03/2019 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.

 1. Mẫu báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2018

Căn cứ Phụ lục 04 Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 1. Kết quả báo cáo tự đánh giá Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2022 (Gửi bản mềm các nhóm).
 1. Tiến độ thực hiện, kết quả, thời gian nộp báo cáo
 1. Tiến độ

Theo kế hoạch số: 293/KH-CĐVHNT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2022.

 1. Thời hạn: 30/10/2022
 2. Kết quả

- Báo cáo tự đánh giá

- Báo cáo tóm tắt

- Bảng mã minh chứng và minh chứng kèm theo

Bài viết mới

Tin tức nổi bật