Triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng

Kính gửi: - Trưởng, phó các đơn vị;

                                                 - Trưởng, phó các nhóm chuyên trách.

Thực hiện Kế hoạch số: 289/KH-CĐVHNT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022; Kế hoạch số: 293/KH-CĐVHNT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022, Nhà trường đề nghị Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó các nhóm chuyên trách triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tự đánh giá chất tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022 do nhóm chuyên trách phụ trách đúng quy định.

Các văn bản triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022 (Kế hoạch, Biên bản, Bảng phân công nhiệm vụ…) gửi về Phòng Thanh tra, Đảm bảo chất lượng – Khoa học & Hợp tác Quốc tế (bản giấy và bản mềm qua email: phongktkdcl.cvv@moet.edu.vn và email: ntdao2006@gmail.com), trước ngày 22/4/2022.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng - Khoa học & Hợp tác Quốc tế, số điện thoại 02383578278 để được hướng dẫn./.

/Images/userfiles/files/322_vv_trien_khai_Ke_hoach_tu_danh_gia_chat_luong_nam_2022_20220415095222516510.pdf

Bài viết mới

Tin tức nổi bật