Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập đợt 2 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ chi phí học tập đợt 2 năm 2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

 

- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT/BGD&ĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tường Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

- Xét đề nghị của Phòng công tác HSSV.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập đợt 2, năm 2018 (các tháng 9, 10,11,12/2018) cho 07 sinh viên (Có danh sách kèm theo) tổng số tiền là 23.352.000 đ (Hai mươi ba triệu ba trăm năm mươi hai ngàn đồng).

Điều 2: Các ông, bà trưởng, phó các Phòng Công tác HSSV, Tài vụ - kế toán và các sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành.

 

Bài viết mới