Quyết định về việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù học kỳ I năm học 2018 - 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù học kỳ I năm học 2018 - 2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

 

- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An;

- Căn cứ Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg, ngày 21/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa nghệ thuật;

- Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-HT, ngày 18/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An về việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các chuyên ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù;

- Xét đề nghị của Phòng công tác HSSV.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cấp tiền chế độ ưu đãi đối với các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù học kỳ I, năm học 2018 - 2019 cho 105 học sinh, sinh viên (Có danh sách kèm theo) tổng số tiền là 57.440.000đ (Năm mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng).

Điều 2: Các ông, bà phó, trưởng các Phòng Công tác HSSV, Tài vụ - kế toán và các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành.

 

Bài viết mới