Quyết định V/v thực hiện chính sách nội trú đợt 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

 

- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An;

- Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg, ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp;

- Căn cứ Thông tư số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/QĐ-TTg, ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp;

- Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-HT, ngày 08/11/2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên;

- Xét đề nghị của Phòng công tác học sinh – sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cấp tiền học bổng chính sách nội trú đợt 1 năm 2018 cho 08 sinh viên; tiền hỗ trợ đi lại đợt 1 năm 2018 và tiền hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân niên khóa 2016-2019 cho 01 sinh viên (có danh sách kèm theo) tổng số tiền là 63.700.000đ (Sáu mươi ba triệu bảy trăm ngàn đồng).

Điều 2: Các ông, bà trưởng, phó các Phòng Công tác HSSV, Tài vụ - kế toán và các sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành.

Bài viết mới