Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT

---------------------------

Số:377 /2016/QĐ-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

 
 
 

Vinh, ngày 08 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập

học kỳ II năm học 2015 - 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH, ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; Quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 21/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Xét kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên học kỳ I, năm học 2015 - 2016 của học sinh, sinh viên và đề nghị của Phòng công tác HSSV.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp học bổng học kỳ II, năm học 2015 - 2016 cho 40 học sinh, sinh viên (Có danh sách kèm theo) tổng số tiền là 59.077.000 đ (Năm mươi chín triệu không trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

Điều 2: Các ông, bà trưởng, phó các Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV, Tài vụ - kế toán và các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

 HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                       (Đã ký)      

- Như điều 2.

- Lưu.                                                                                   PGS.TS Phan Mậu Cảnh

 

Bài viết mới