Quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội năm 2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

 

- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH, ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

- Căn cứ Quyết định số 743/2016/QĐ-HT ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên;

- Xét đề nghị của Phòng công tác học sinh - sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cấp tiền chế độ trợ cấp xã hội đợt 2 năm 2018 (các tháng 7,8,9,10,11,12) cho 14 sinh viên (Có danh sách kèm theo) tổng số tiền là 10.240.000 (Mười triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng).

Điều 2: Các ông, bà trưởng, phó các Phòng Công tác HSSV, Tài vụ - kế toán và các sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành.

 

Bài viết mới