Giới thiệu

  • Giới Thiệu về phòng Công tác Học sinh sinh viên
    Giới Thiệu về phòng Công tác Học sinh sinh viên

           Phòng Công tác HSSV là một trong những phòng chức năng của Nhà trường, là đầu mối giúp Hiệu trưởng thực hiện nội dung công tác học sinh, sinh viên (HSSV) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           Công tác HSSV và một trong những công tác trọng tâm của Hiệu trưởng Nhà trường, nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục và phát triển toàn diện đối với HSSV.

    Xem thêm
 1