Quyết định v/v thực hiện chính sách nội trú đợt 2 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

 

- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An;

- Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg, ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp;

- Căn cứ Thông tư số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/QĐ-TTg, ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp;

- Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-HT, ngày 08/11/2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên;

- Xét đề nghị của Phòng công tác học sinh - sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Cấp tiền học bổng chính sách nội trú đợt 2 năm 2018 (các tháng 7,8,9,10,11,12/2018) cho 07 sinh viên; tiền hỗ trợ đi lại đợt 2 năm 2018 cho 02 sinh viên; tiền hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân niên khóa 2016-2019 cho 01 sinh viên và tiền hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân niên khóa 2018-2021 cho 01 sinh viên (có danh sách kèm theo) tổng số tiền là 60.980.000đ (Sáu mươi triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng).

Điều 2: Các ông, bà phó Phòng Công tác HSSV, Tài vụ - kế toán và các sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành

Bài viết mới