Quyết định về việc cấp phần thưởng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017

                                                        QUYẾT ĐỊNH

       Về việc cấp phần thưởng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017

              HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH, ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

- Căn cứ Quyết định số 888/2015/QĐ-HT, ngày 13/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên;

- Căn cứ Quyết định số 743/2016/QĐ-HT ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên;

- Xét kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên học kỳ II, năm học 2015 - 2016 của học sinh, sinh viên và đề nghị của Phòng công tác HSSV.

                                                             QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp phần thưởng khuyên khích học tập cho 01 sinh viên học kỳ I, năm học 2016 - 2017 (Có danh sách kèm theo) tổng số tiền là 630.000 đ (Sáu trăm ba mươi ngàn đồng).

Điều 2: Các ông, bà trưởng, phó các Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV, Tài vụ - kế toán và các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

Bài viết mới