Giới Thiệu về phòng Công tác Học sinh sinh viên

       Phòng công tác HSSV chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường, có nhiệm vụ giúp Nhà trường thể chế, soạn thảo và ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chính trị, tư tưởng và HSSV trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cụ thể:

I. Công tác tổ chức hành chính:

1. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp HSSV; phối hợp các khoa, chỉ định ban cán sự lớp HSSV lâm thời trong thời gian đầu khoá học và hướng dẫn bầu ban cán sự lớp vào đầu học kỳ 1, nhập mã và làm thẻ cho HSSV.

2. Tổ chức tiếp nhận HSSV vào ở nội trú. Hướng dẫn HSSV thực hiện các thủ tục tạm trú khi nhập trường.

3. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV; thường xuyên cập nhật thông tin về HSSV vào phần mền quản lý HSSV. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của cấp trên và Nhà trường.

4. Tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho HSSV.

5. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho HSSV: chuyển trường, nghỉ học tạm thời, thôi học,…

II. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV:

1. Phối hợp giáo viên chủ nhiệm, các khoa, phòng, Đoàn thanh niên theo dõi, đánh giá ý thức học tập, NCKH và rèn luyện của HSSV, xếp loại rèn luyện HSSV cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; xét tiêu chuẩn thi và tốt nghiệp.

2. Tổ chức thi đua, tham mưu khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy.

3. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” vào đầu khoá, đầu năm và cuối khoá học.

4. Phối hợp tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

5. Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; phối hợp với Đoàn thanh niên, các khoa, phòng chức năng tạo điều kiện và tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động VHVN - TDTT và các hoạt động ngoài giờ khác.

6. Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng, các phòng khoa của Nhà trường với HSSV.

7. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

8. Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV.

III. Công tác y tế, thể thao:

1. Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

2. Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho HSSV luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động TDTT.

IV. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV:

1. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.

2. Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

V. Thực hiện công tác an ninh chính trị, tư tưởng, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội:

1. Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

3. Cập nhật kịp thời những chủ trương về công tác HSSV; tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho HSSV.

4. Nắm rõ tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của HSSV và phản ánh kịp thời cho lãnh đạo Nhà trường, tham mưu các giải quyết các vấn đề liên quan.

5. Xây dựng môi trường chính trị lành mạnh, ổn định trong HSSV.

6. Tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho HSSV.

VI. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú:

Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa HSSV với nhân dân địa phương.

Bài viết mới