QUYẾT ĐỊNH Về mức thu học phí từ học kỳ II năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về mức thu học phí từ học kỳ II năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ Trường cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định Số 56/2003/QĐ –BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An;

- Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

- Căn cứ Quyết Định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục – đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020 – 2021;

- Xét đề nghị của các đơn vị: Phòng công tác HSSV, Tài vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với học sinh sinh viên từ học kỳ II, năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 cụ thể như sau:                                                         

                                                                             Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên 

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Học kỳ II

Năm học

2016 – 2017

Năm học

2017 - 2018

Năm học

2018 - 2019

Năm học

2019 - 2020

Năm học

2020 - 2021

TC

TC

TC

TC

TC

Khoa học xã hội

430

500

480

550

530

610

580

670

650

740

Kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

510

590

570

660

630

730

700

810

780

900

Riêng đối với loại hình đào tạo Năng khiếu nghệ thuật tuổi nhỏ, mức thu học phí trên bao gồm cả học phí học văn hóa tại trường phổ thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 117/2013/QĐ-HT ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về mức thu học phí năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015.

Điều 3. Các ông, bà trưởng Phòng Công tác HSSV, Phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp, Phòng Đào tạo và các đơn vị trực thuộc chịu tránh nhiệm thi hành Quyết định này.

Bài viết mới