Thông báo cho HSSV nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2016

Phòng Công tác HSSV yêu cầu lớp trưởng các lớp thông báo cho các bạn sinh viên có tên trong danh sách dưới đây nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2016 để tiếp tục được xét chế độ trợ cấp xã hội học kỳ 2. Lý do: Giấy hộ nghèo hiện tại của các bạn đã hết hạn sau ngày 31/12/2015. Hạn nộp cuối cùng ngày 4/3/2016
1. Hồ Thị Huệ - Múa 48
2. Lầu Bá Hử - QLVH 47
3. Lương Thị Thay - QLVH 47
4. Lương Thị Ngân - QLVH 47
5. Quang Thị Hồng - QLVH 48
6. Lô Thị Áng - QLVH 48
7. Lầu Y Lỳ - QLVH 48
8. Ngân Thị Yến - QLVH 49
9. Lỳ Y Pa - SP Mỹ thuật 47
10. Vừ Bá Hồng - SP Mỹ thuật 48
11. Nguyễn Xuân Sơn - SP Nhạc 48
12. Hà Văn Phất - Trung cấp Thanh nhạc 49
13. Vừ Bá Chày - Thư viện 49

Bài viết mới