thông báo nộp bổ sung hồ sơ xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, chính sách nội trú học kỳ 2 năm học 2016 -2017

THÔNG BÁO

V/v nộp bổ sung hồ sơ xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội,

 chính sách nội trú học kỳ 2 năm học 2016 -2017

             Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ chế độ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 như sau:

             - Đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo đã hết hạn từ ngày 31/12/2016 được hưởng các chế độ miễn, giảm học phí, chi phí học tập, trợ cấp xã hội và chính sách nội trú trong học kỳ 1 thì phải nộp bổ sung (bản sao công chứng) giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của năm 2017 để làm căn cứ xét chế độ cho học kỳ 2 (kèm bản gốc để đối chiếu).

             - Đối với học sinh, sinh viên thuộc diện được hưởng chế độ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và chính sách nội trú nhưng chưa nộp hồ sơ trong học kỳ 1 thì Phòng công tác học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục nhận bổ sung hồ sơ trong học kỳ 2.

             - Hạn nộp bổ sung hồ sơ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và chính sách nội trú đến hết ngày 03/3/2017.

              Phòng Công tác HSSV đề nghị giáo viên chủ nhiệm theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các lớp bổ sung hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn quy định (lưu ý đôn đốc, nhắc nhở việc nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định đối với những sinh viên khóa 48 đang đi thực tập thông qua các nhóm trưởng của từng đoàn thực tập).

              Yêu cầu lớp trưởng các lớp phổ biến lại các văn bản đã ban hành trong học kỳ 1 gồm: Thông báo số 668/2016/TB-CT HSSV ngày 05/10/2016  về việc hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí; Quyết định số 743/2016/QĐ-HT ngày 08/11/2016 về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội và Quyết định số 742/2016/QĐ-HT ngày 08/11/2016 về việc thực hiện chính sách nội trú cho HSSV của lớp mình. Mọi thắc mắc có liên quan, yêu cầu lớp trưởng trực tiếp gặp cô Nga phòng Công tác HSSV để được giải đáp cụ thể.

Bài viết mới