Thông báo về việc hướng dẫn thủ tục vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn thủ tục vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên  năm học 2016 - 2017

 

Thực hiện Quyết định số 157/2077/QĐ –TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

Căn cứ Công văn số 10607/BGDĐT-KHTC ngày 4 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 157/2077/QĐ –TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;

Nhà trường hướng dẫn học sinh, sinh viên làm thủ tục vay vốn tín dụng năm học 2016-2017 như sau:

1. Đối tượng được vay vốn

a. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

b. Học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước.

c. Học sinh, sinh viên là con của hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

d. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

2. Thủ tục xác nhận

Trước khi làm thủ tục xác nhận tại Trường, học sinh, sinh viên liên hệ với bố, mẹ hoặc người bảo trợ để biết chính xác bản thân có thuộc đối tượng được vay vốn hay không.

Học sinh, sinh viên thuộc diện được vay vốn điền đầy đủ các thông tin vào Giấy xác nhận (theo mẫu số 01/XNSV do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định) và nộp cho lớp trưởng.

Phòng Công tác học sinh sinh viên sẽ tiến hành ký Giấy xác nhận tập trung theo lớp chậm nhất đến hết ngày 07/10/2016.           

                                                                                                                                                                                                                  

 

Bài viết mới