Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 1

năm học 2016-2017

 

Căn cứ Thông tư 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP. 

Căn cứ Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg, ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với HSSV các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường Văn hóa – Nghệ  thuật.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An thông báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Đối tưng áp dụng

    a. Đối tượng được miễn học phí

-  Anh  hùng  Lực  lượng  vũ  trang  nhân  dân,  thương  binh,  người  hưởng  chính  sách  như  thương  binh; bệnh binh.

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

- Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế thuộc diện hộ cận nghèo.

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn gồm: Dân tộc La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.

b. Đối tượng được giảm học phí

- Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: học sinh, sinh viên chuyên ngành múa, nghệ thuật biểu diễn dân ca, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

- Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

2. Quy định về hồ sơ miễn, giảm học phí

Học sinh, sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí, phải làm đơn đề nghị (theo mẫu đơn quy định của Nhà trường) có xác nhận của trợ lý khoa gửi về phòng Công tác HSSV. Ngoài ra, tùy theo từng đối tượng miễn, giảm học phí học sinh, sinh viên cần nộp thêm các giấy tờ sau:

- Đối với con thương binh, con bệnh binh; con  liệt sỹ; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Phải nộp giấy xác nhận là con thương binh, con bệnh binh; con liệt sỹ; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện (thành phố, thị xã) cấp; nộp bản sao công chứng thẻ thương binh, bệnh binh kèm theo bản gốc để đối chứng.

- Đối với học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ: Phải nộp bản sao công chứng giấy chứng tử do chính quyền địa phương cấp, kèm theo bản gốc để kiểm tra đối chứng.

- Đối với học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật: Phải nộp bản sao công chứng Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp (Mẫu số 1- ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), kèm theo bản gốc để kiểm tra đối chứng.

- Đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo có khó khăn về kinh tế: Phải nộp bản sao công chứng hộ khẩu thường trú, giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, kèm theo bản gốc để kiểm tra đối chứng.

- Đối với học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên: Phải nộp bản sao công chứng sổ hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp, kèm theo sổ gốc để kiểm tra đối chứng.

Học sinh, sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ lần đầu cho cả khóa học. Riêng trường hợp học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo thì hàng năm phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo; hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí cho học kỳ tiếp theo.

Hạn cuối nộp hồ sơ miễn, giảm học phí đến hết ngày 25/10/2016.

                                                          

Bài viết mới