Thông báo

 • Triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng
  Triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng

  Thực hiện Kế hoạch số: 289/KH-CĐVHNT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022; Kế hoạch số: 293/KH-CĐVHNT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022, Nhà trường đề nghị Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó các nhóm chuyên trách triển khai thực hiện các nội dung sau:

  Xem thêm
 • Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022
  Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022

  Để xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp năm 2022 qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu Nhà trường, Trường CĐVHNT Nghệ An đã xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022 như sau:

  Xem thêm
 • Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022
  Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022

  Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, làm rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong nhà trường, nâng cao chất lượng, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

  Xem thêm
 • KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN NĂM 2022
  KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN NĂM 2022

  Thực hiện Thông tư số: 28/2017/TT - BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Công văn số: 1018/TCDN - KĐCL ngày 15/5/2018 của Tổng cục Dạy nghề về việc triển khai Thông tư số 28/2017/TT - BLĐTBXH.

  Nhà trường xây dựng kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cái tiến hệ thống bảo đảm chất lượng tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An năm 2022 cụ thể như sau:

  Xem thêm
 • Kế hoạch đảm bảo chất lượng
  Kế hoạch đảm bảo chất lượng

  Để hoàn thiện hệ thống và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An; Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; Nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và quản lý trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2022.

  Xem thêm
 • BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021
  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021

  Thực hiện quy định về tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Thông tư số 28/2017/TT - BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25/3/2019 về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 2217/SLĐTBXH-DN ngày 26/7/2021 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc tự đánh giá và thực hiện các quy định về hệ thống báo đảm chất lượng năm 2021.

  Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2021 đúng thời hạn.

  Thời gian thực hiện tự đánh giá: 18/3/2021 – 26/11/2021.

  Thời gian công bố báo cáo kết quả tự đánh giá: 01/12/2021.

  Xem thêm
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Liên kết hữu ích

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN

VĂN BẢN

Điểm thi

Thiết kế website tại Vinh

công ty quảng cáo tại nghệ an